^

In my eyes, you'are everthing

(via lelektores)

(Source: szerelemszar, via rozetol-azott-szerelmes-szo)

Cigibe temetni a szeretethiányod a fájdalmad és az összes érzésedet

többször nekem senki ne mondja, hogy szeret, mert kiröhögöm

(Source: szivcipzar, via 14august08)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter