^

In my eyes, you'are everthing

(via felejtselkerlek)

(Source: szerelemszar, via forever-hopeless-girl)

Pontosan tudod mit is érzel,csak el akarod titkolni magad elöl.

(via a-szerelemszar)

(Source: crazyapplejuice0, via forever-hopeless-girl)

Még ha csak barátok lennénk..de azok sem vagyunk.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter